1. Gwarantem towarów jest firma ADAMEK Henryk Adamek ul. Podkamienne 131 , 33-335 Nawojowa. Na oferowane towary ADAMEK udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Gwarancja ograniczona jest wyłącznie do wad fizycznych wynikających z wad materiału i błędów produkcji powstałych przed przekazaniem towaru Kupującemu.

  3. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją montażu i użytkowania, załączaną przez ADAMEK do każdego egzemplarza produktu.

  4. ADAMEK nie odpowiada za skutki nieprawidłowego ( tj. niezgodnego z instrukcją) montażu/demontażu, napraw i użytkowania dostarczonych produktów, w tym dokonywania w/w czynności przez osoby do tego nieuprawnione i/lub nie przeszkolone zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu  ich użytkowania.

  5. Gwarancja nie obejmuje: towarów, w których dokonywano zmian lub samodzielnych napraw bez pisemnej zgody ADAMEK; skutków anomalii pogodowych i niewłaściwego przechowywania; skutków użycia części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są oryginalnymi częściami KRAUSE drobnych odchyleń, które nie wpływają na właściwości użytkowe ani wartość produktu.

  6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z 24 miesięcznej gwarancji ,ADAMEK dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrot użytkownikowi produktu naprawionego.
   Jeżeli ADAMEK wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

  7. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: ADAMEK Henryk Adamek UL. Podkamienne131 , 33-335 Nawojowa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@adamek.com.pl lub bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać: 

   • datę zgłoszenia
   • dane zgłaszającego
   • dowód zakupu
   • nazwa produktu lub jego kod kreskowy
   • opis wady i okoliczności jej wystąpienia
   • roszczenia względem gwaranta
   • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrywanej reklamacji.

 1. ADAMEK rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji w terminie do 30 dni licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie kompletne, bieg rozpatrzenia nastąpi z chwilą uzupełnienia braków. W przypadku uznania roszczeń, ADAMEK naprawi lub wymieni produkt na wolny od wad w terminie 14 dni, termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych części z zagranicy o czym reklamujący zostanie poinformowany.

 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i deklarowanych przez ADAMEK parametrów produktu. Pobrane próbki do badań materiału są zabezpieczane i archiwizowane wraz z dokumentacją reklamacyjną i nie podlegają zwrotowi. 

 3. ADAMEK nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe wskutek zużycia wynikającego z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu lub innego naturalnego zużycia.

 4. ADAMEK nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe w wyniku jego mechanicznego uszkodzenia nie wynikające bezpośrednio ze zgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania produktu, w tym spowodowane jego nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym składowaniem lub niewłaściwą konserwacją.

 5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 6. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie przewidzianym w Ustawie Konsumenckiej.